China

 

BeideStar Technology Development Ltd.

701 Qifa Plaza, ShengGu Middle Road, Anwai street

Chaoyang District, Beijing, China

Contact person:

Tony Liu

Phone: +86 (10) 8225 3261
Fax: +86 (10) 8225 1748

liu@beidestar.com

www.beidestar.com

 

Gaush Technology Ltd.

Room 3589, Building 3

No. 88 Huan Dong Yi Road

Feng Jing Zhen, Jin Shan District, Shanghai, China

Contact person:

Tony Liu

Phone: +86 021-6432 6284 / +89 021-6432 6282

Fax: +86 021-64326286

info@gaushmedical.com

www.gaushmedical.com